HomeNews and Information

(VOE-DC) ትእምርትን ጽንዓትን ሳዋ ኣብ 25 ዓመታታ

Like Tweet Pin it Share Share Email

VOICE OF ERITREA PROGRAM 7/13/19 INCLUDES:

ኣርእስስቲ መደባትና፤

  • ሓተታ- ትእምርትን ጽንዓትን ሳዋ ኣብ 25 ዓመታታ
  • ሃገራዊ  ቻርተር ኤርትራ 3ይ ክፋል
  • ንባብ መጽሓፍ ብኤፍም ኤምሃጺኦን
  • እዋናዊ ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ብጋዜጠኛ ገረመስቀል ገረዝጊሄር
  • ኣገደስቲ ሓበረታን ሙዚቃን