HomeUncategorized

እዋናዊ ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ብጋ/ገብረመስቀል ገረዝጊሄር ፡ ግጥሚ ብኣያሁን ኪዳነማርያም “ይብጻሕ ናብ ለደቱ” ፡ “ክሳብ ሕጂ ዘለና ፡ ክንህሉ ሰለ ዝደለና’ምበር ክንህሉ ሰለ ዝተደለና ኣይኮንናን ዝርእስቱ ጹሑፍ ፡ ሓበሬታን ሙዚቃን

Like Tweet Pin it Share Share Email